Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten waarbij Koekenbier Consultancy BV diensten van welke aard dan ook aan haar Opdrachtgever levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgelding indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Grondslag offertes
2.1 Alle door Koekenbier uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. 2.2 Offertes van Koekenbier zijn gebaseerd op de informatie die door haar Opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat zij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

3. Ter beschikstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de Opdrachtgever
3.1 Koekenbier zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, overeenkomstig de met Opdrachtgever in de opdracht schriftelijk vastgelegde afspraken, procedures en projectstappen.
3.2 Opdracht gever is gehouden tijdig alle documenten en gegevens te verstekken

4. Personeel en niet overname beding
4.1 Koekenbier kan in overleg met de Opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van het project noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.
4.2 Opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van het project en binnen een jaar na beëindiging van de opdracht geen personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, tenzij na overleg en goedkeuring van Koekenbier.
4.3 Bij overtreding van het bepaalde in lid 2 verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijke en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 15.000 voor iedere dag dat de overtreding duurt.

5. Tarieven en kosten van de opdracht
De tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staan in de offerte aangegeven. Daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren en andere opdracht gebonden kosten; tenzij anders aangegeven in de offerte. Voor zover kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

6. Betalingsvoorwaarden
6.1 Het honorarium en de kosten genoemd in artikel 5 worden maandelijks door middel van declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Koekenbier met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
6.2 Indien opdrachtgever in verzuim is of anderszins tekortschiet in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van zijn rekening, zowel rechtelijke als de buitengerechtelijke.
6.3 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

7. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
7.1 Wijzigingen van de opdracht, inclusief meerwerk, dienen in onderling overleg schriftelijk te worden overeengekomen als aanvulling of afwijking van de opdracht.
7.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen of meerwerk als bedoeld in artikel 7.1 het overeengekomen tijdstip van voltooiing van de opdracht en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Koekenbier en Opdrachtgever kunnen worden beïnvloed en gewijzigd.
7.3 Koekenbier zal Opdrachtgever schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de wijziging van de opdracht, inclusief meerwerk.

8. Afsluiting van de opdracht
De opdracht is beëindigd, zodra de eindafrekening door de Opdrachtgever is goedgekeurd. De opdracht wordt geacht te zijn goedgekeurd indien Opdrachtgever niet binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening van de eindafrekening schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
9.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, inden een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
9.2 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft Koekenbier vanwege het ontstane een aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van een maand, waarbij de verwachtte planning van werkzaamheden als uitgangspunt wordt gehanteerd.
9.3 Indien een opdracht voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijk opzeggen worden beëindigd. Indien tussen partijen in de opdracht geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen dient bij de opzegging een termijn van een maand in acht te worden genomen.
9.4 Koekenbier mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Koekenbier behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
9.5 Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

10. Intellectuele eigendom
10.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, welke zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Koekenbier. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Koekenbier.
10.2 De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige van toepassing.

11. Vertrouwelijkheid
11.1 Koekenbier is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Koekenbier zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de opdrachtgever.
11.2 Opdrachtgever zal zonder toestemming van Koekenbier aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Koekenbier, haar werkwijze, materialen en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

12. Aansprakelijkheid Algemeen
12.1 Koekenbier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schadelijke gevolgen voor Opdrachtgever, indien door een medewerker van Koekenbier, of een door Koekenbier ingeschakelde derde, tijdens de duur van de opdracht, het dienstverband of samenwerkingsverband met Koekenbier wordt opgezegd. Koekenbier zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig moeilijk op de hoogte stellen en desgewenst en indien mogelijk een andere medewerker van Koekenbier inzetten.
12.2 Ingeval van een toerekenbare tekortkomen aan de zijde van Koekenbier, of een door Koekenbier ingeschakelde derde, zal Koekenbier na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling gerechtigd zijn de schade te doen beperken of ongedaan te maken binnen redelijke termijn.
12.3 Koekenbier is nimmer gehouden tot het vergoeden van gevolgschade
12.4 Iedere aansprakelijkheid voortvloeiende uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, dat Koekenbier voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen, tot een maximum van € 30.000. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag, exclusief BTW, over de laatste drie maanden, tot een maximum van € 30.000. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Koekenbier afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald.
12.5 Koekenbier is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan doordat Opdrachtgever Koekenbier onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
12.6 Opdrachtgever vrijwaart Koekenbier voor claims van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Koekenbier onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de schade hiermee verband houdt. Vervaltermijn
12.7 eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen twee weken na het ontdekken van de schade en binnen zes maanden na het beëindigen van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Consultancy, interim, trainers
12.8 Tenzij bij de opdracht anders is bepaald, vinden de werkzaamheden van de door Koekenbier ingeschakelde professionals plaats op de locatie van de Opdrachtgever. Opdrachtgever oefent het toezicht, sturing en leiding over deze professional uit.
12.9 Koekenbier is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de Opdrachtgever of derden die voortvloeien uit doen of (na)laten van een door Koekenbier ingeschakelde professional.
12.10 Koekenbier is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die door Koekenbier ingeschakelde op geplaatste professionals zijn aangegaan met, of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden.
12.11 De Opdrachtgever vrijwaart Koekenbier voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Koekenbier als werkgever of ingeschakelde partij van de door Koekenbier ingeschakelde of geplaatste professional – direct of indirect – terzake van de in leden 1, 5, 9 en 10 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen of verbintenissen.
12.12 De Opdrachtgever zal zich, zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid van grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Koekenbier verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

13. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.